Veřejnosprávní kontroly hospodaření

Naše společnost se zaměřuje na poradenskou činnost v rámci veřejnosprávních kontrol hospodaření jak na straně kontrolujícího, tak na straně kontrolované organizace. Nabízíme kontrolu zaměřenou na zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenosti a účinnosti pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu činnosti organizace.

  • Kontrola provedení nápravných opatření uložených v rámci veřejnosprávní kontroly v minulém období
  • Ověření účinnosti řídící kontroly
  • Inventarizace majetku a závazků
  • Kontrola veřejných příjmů a veřejných výdajů, účtování o nákladech a výnosech podle ČÚS, účtování fondů, jejich přídělů a okruhů
  • Kontrola osobních nákladů
  • Kontrola čerpání příspěvků od zřizovatele
  • Kontrola dodržování vnitřních směrnic organizace
  • Kontrola hospodaření dle schváleného rozpočtu
  • Splnění daňových povinností

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte pro bližší informace a nabídku.